Nyhetsbrev i postkassen

Nyheter   •   okt 14, 2020 15:01 CEST

Byggingen av demoanlegget for avansert biodrivstoff på Tofte er nå godt i gang.

Nyhetsbrev i postkassen før jul

Nyheter   •   des 17, 2019 17:00 CET

Nyhetsbrev fra Silva Green Fuel og Statkraft Tofte i postkassen før jul.

Nytt nyhetsbrev i postkassen

Nyheter   •   mai 29, 2019 08:51 CEST

For å informere om status og fremdrift i byggingen av demonstrasjonsanlegget for biodrivstoff distribueres det med jevne mellomrom nyhetsbrev i postkassene rundt Tofte og de publiseres på nettsiden.

Arbeidet med demonstrasjonsanlegget for biodrivstoff på Tofte kan gå videre

Nyheter   •   nov 14, 2018 15:39 CET

Silva Green Fuel er tilfreds med at Fylkesmannen stiller seg bak Hurum kommunes vedtak om dispensasjon fra detaljreguleringskravet. Dermed kan arbeidet med demonstrasjonsanlegget for 2. generasjons biodrivstoff på Tofte gå videre.

«Regjeringa vil bruke meir avansert biodrivstoff og bygger opp under norsk produksjon».

Nyheter   •   okt 11, 2018 17:15 CEST

Regjeringen styrker i forslaget til statsbudsjett for 2019 satsingen på avansert biodrivstoff til transportnæringen.

Tofte i et grønt perspektiv

Nyheter   •   jul 25, 2018 08:00 CEST

Feil om biodiesel

Nyheter   •   jun 19, 2018 13:14 CEST

I en artikkel publisert den 18. juni skrevet av Håkon O. Friestad fremkommer det en rekke feil som Silva Green Fuel ønsker å kommentere.

Det viktigste er at Friestad tar feil med hensyn til hvilken teknologi som er planlagt testet gjennom bygging av demonstrasjonsanlegget for biodiesel på Tofte. Friestad fastslår at anlegget skal bygges med såkalt Fischer-Tropsch teknologi. Dette er helt feil. Hadde Friestad tatt turen til informasjonsmøtene som ble holdt rett før jul 2017 eller den 18. juni ville han visst bedre.

Teknologi basert på Fischer-Tropsch-syntese har ikke vært et alternativ for Silva Green Fuel. Denne teknologien er for kostbar, har for lav energieffektivitet, har for stor miljøpåvirkning, og produserer store mengder restvarme som ikke kan utnyttes lokalt på Tofte. Dessuten er Fischer-Tropsch en moden teknologi hvor det ikke har noen hensikt å bygge et demonstrasjonsanlegg for å teste teknologien for storskalaproduksjon.

Derimot ønsker Silva Green Fuel å teste en ny teknologi som omdanner biomasse til bio-olje i varmt vann ved høyt trykk. Med den nye teknologien reduseres anlegget betydelig i størrelse og det oppnås høyere energieffektivitet. Mindre tap i prosessen reduserer samtidig utslipp og avfall til et minimum, noe som er helt avgjørende med tanke på bærekraftighet.

Vi tilbakeviser også farepotensialet som Friestad henviser til. Som nevnt vises det til en annen teknologi enn den som skal testes på Tofte. Friestad synes også ukjent med våre sikkerhetsstandarder. Silva Green Fuel, med sine eiere Statkraft og Södra, har nulltoleranse for forhold som setter liv og helse i fare. Helse, miljø og sikkerhet står øverst på prioriteringslisten i alt arbeidet som utføres på Tofte og alle andre steder der Statkraft og Södra er tilstede.

Bjørn Holsen

Direktør forretningsutvikling, Statkraft

I en artikkel publisert den 18. juni skrevet av Håkon O. Friestad fremkommer det en rekke feil som Silva Green Fuel ønsker å kommentere. Det viktigste er at Friestad tar feil med hensyn til hvilken teknologi som er planlagt testet gjennom bygging av demonstrasjonsanlegget for biodiesel på Tofte. Friestad fastslår at anlegget skal bygges med såkalt Fischer-Tropsch teknologi. Dette er helt feil.

Les mer »

Behov for klargjøring av rekkefølgen

Nyheter   •   jun 18, 2018 13:10 CEST


I debatten om industri på Tofte er det behov for å klargjøre rekkefølgen i planene. Det vi søker dispensasjon for er et demonstrasjonsanlegg for testing av teknologi. Det er ikke et stort anlegg for produksjon av biodrivstoff det dreier seg om nå.

Demoanlegg

Demoanlegget er ikke større enn at det får plass inne i et bygg som allerede står på industritomta. Det skal brukes til tester og verifisering, ikke til kommersiell produksjon. Målet vårt med anlegget er å kjøre sammenhengende tester i to omganger av 42 dager.

I disse periodene er det behov for å kjøre inn spon og flis i en lukket lastebil én gang om dagen.

Det er altså dette anlegget vi søker om dispensasjon for nå. Å fremstille avansert biodrivstoff av skogsråstoff er en ny øvelse. Det er faktisk hittil ingen i verden som har kommet til kommersiell produksjon av dette. Derfor vil vi teste alt i et demoanlegg før vi eventuelt går videre.

Fullskalaannlegg

Et fullskalaanlegg er en helt annen sak og vil selvsagt kreve en ny reguleringsplan. En ny plan for området vil blant annet bygge på erfaringen fra demoanlegget. Silva Green Fuel vil ta initiativ til å starte arbeidet med en ny reguleringsplan allerede til høsten.

Silvas eiere, Statkraft og Södra, vil kun ta en investeringsbeslutning på et fullskalaanlegg når en reguleringsplan og en rekke andre ting er kartlagt, analysert og avklart. Myndigheter, beboere skal alle si sitt, og ikke minst må det være lønnsomt. Uansett ligger dette flere år fram i tid.

Svar til SVs Martin Berthelsen

I debatten om industri på Tofte er det behov for å klargjøre rekkefølgen i planene. Det vi søker dispensasjon for er et demonstrasjonsanlegg for testing av teknologi. Det er ikke et stort anlegg for

I RHA ber SVs Martin Berthelsen om svar på noen spørsmål han sier vil være avgjørende for om SV vil gå inn for den planlagte produksjonen. Igjen – det er et demoanlegg vi har søkt om dispensasjon for nå. Et eventuelt storskalaanlegg må politikerne ta stilling til når alle forhold rundt et slikt anlegg er utredet.

Spørsmålet Berthelsen stiller knyttet til trafikk, støy og utslipp fra et fullskalaanlegg er nettopp noe demoanlegget vil kunne gi oss svar på. Vi vil understreke at det generelt er vår ambisjon å frakte mest mulig sjøveien.

Det er i tillegg til redusert trafikkbelastning både mer effektivt og kostnadsbesparende, men all virksomhet av denne typen vil også medføre transport på vei.

Berthelsen spør også om miljøgevinsten. Forskjellen på forbrenning av fossilt drivstoff og biodrivstoff ligger i at i stedet for å pumpe opp råolje, som tilfører mer og ny karbon (CO2)) til kretsløpet, fremstilles biodrivstoff av karbonet som allerede er i kretsløpet. Biodrivstoff er derfor såkalt karbonnøytralt.

Produksjon av biodrivstoff er i tråd med Stortingets mål for å minske klimagassutslippene fra transportsektoren i Norge.

Ønsker å satse seriøst og stort

Biodrivstoffet vi eventuelt skal produsere i et storskalaanlegg vil fremstilles av restråstoff fra skogsindustrien. Vi skal bruke det som blir igjen av et tre når selve tømmeret er brukt til plank o.l. Det er en av de mest miljøvennlige og bærekraftige måtene å fremstille biodrivstoff på. Derfor kalles det avansert biodrivstoff.

Det grønne skiftet er på gang i hele samfunnet. Det byr på mange utfordringer, men også mange muligheter for alle som kan, vil og tror på at det går an å redusere klimagassutslippene gjennom bærekraftige og samfunnsøkonomiske fornuftige tiltak.

Biodrivstoff er en slik mulighet. Det er derfor store seriøse aktører som Statkraft, Södra og Enova satser 500 millioner kroner på et demoanlegg på Tofte.

I debatten om industri på Tofte er det behov for å klargjøre rekkefølgen i planene. Det vi søker dispensasjon for er et demonstrasjonsanlegg for testing av teknologi. Det er ikke et stort anlegg for produksjon av biodrivstoff det dreier seg om nå skriver pressetalsmann i Statkraft, Knut Fjerdingstad i et svar til SVs Martin Berthelsen innlegg i Røyken og Hurums Avis

Les mer »

Biodrivstoff og Tofte

Nyheter   •   jun 18, 2018 12:40 CEST

I en kronikk i Drammens Tidende 4. juni skriver artikkelforfatteren, som representerer en gruppe som kaller seg Toftes framtid, om lokal motstand mot industriell virksomhet på den tidligere cellulosefabrikktomta på Tofte.

Debatten om Toftes framtid er et politisk spørsmål vi som tomteeier ikke finner det naturlig å kommentere. Det vi imidlertid kan gjøre er å redegjøre for de tiltakene vi planlegger på tomta – som i dag er regulert til industri- og næringsvirksomhet.

Silva Green Fuel har siden etableringen i 2015 informert om planene på industritomta og at vi ønsker å bygge et demonstrasjonsanlegg for å teste ut teknologi for fremstilling av 2.-generasjons biodrivstoff. Det er blant annet gjort gjennom åpne folkemøter og møter med kommunestyret.

Produksjon av biodrivstoff er i tråd med Stortingets mål for å minske klimagassutslippene fra transportsektoren. Vårt biodrivstoff skal fremstilles av råstoff fra skogsindustrien. Det vil si alt som blir igjen av et tre når selve tømmeret er brukt til plank. Det er god tilgjengelighet på slike restprodukter i Norge.

Vi mener demonstrasjonsanlegget, som utgjør mindre enn én prosent av det totale tomtearealet på Tofte, holder seg godt innenfor reguleringsplanen som allerede gjelder for industriområdet.

Demoanlegget vi har besluttet å bygge er et teknologiutviklings- og læringssenter, og skal monteres inne i en verkstedhall som allerede står på tomta. Det er årsaken til at vi søker dispensasjon fra å lage en ny reguleringsplan.

Demonstrasjonsanlegget er ikke et varig produksjonsanlegg, det skal kun verifisere teknologien. Demoanlegget skal bare produsere for testing i korte perioder, ikke for kommersielt salg. Forbruket av flis og spon vil i testperioden, dvs. når anlegget går, tilsvare en lukket lastebil om dagen. Vi skal lagre mindre volum av drivstoff enn man gjør på en vanlig bensinstasjon.

Forhold rundt påvirkning av miljøet og omgivelsene i form av støy, støv og utslipp til luft og vann vil bli minimale og blir behandlet av Miljødirektoratet. Tiltaket er avklart og godkjent av Arbeidstilsynet.

En eventuell beslutning om å bygge et fullskala anlegg er en helt annen sak, og vil kreve en ny reguleringsplan for området. En slik plan vil blant annet bygge på erfaringen og kunnskapen fra demonstrasjonsanlegget. Dette ligger flere år fram i tid. En reguleringsplan for et eventuelt stort anlegg besluttes til sjuende og sist av kommunen.

Etter vårt syn vil byggingen av et demonstrasjonsanlegg for biodrivstoff verken representere uakseptabel miljøbelastning eller legge vesentlige føringer for hvordan industritomta på Tofte kan utvikles i framtiden. Demoanlegget vil derimot kunne gi oss svar på om andre generasjons biodrivstoff kan fremstilles på bærekraftig skogsråstoff fra norske skoger.

​I en kronikk i Drammens Tidende 4. juni skriver artikkelforfatteren, som representerer en gruppe som kaller seg Toftes framtid, om lokal motstand mot industriell virksomhet på den tidligere cellulosefabrikktomta på Tofte. Knut Fjerdingstad, pressetalsmann i Statkraft ga et svar i Drammens Tidende 10. juni 2018

Les mer »

Statkraft og Södra bygger demoanlegg for avansert biodrivstoff

Pressemeldinger   •   jun 13, 2018 12:35 CEST

Selskapet Silva Green Fuel AS som eies av Statkraft (51 %) og Södra (49 %) skal bygge et demonstrasjonsanlegg for produksjon av avansert (2. generasjons) biodrivstoff basert på skogsråvare på Tofte i Hurum kommune. Investeringskostnaden er om lag 500 millioner kroner.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Pressekontakt
  • Administrerende direktør
  • ruboneoy.giwjeimsskfinxgg@zestedatufkrybafyet.bwcobdmlm
  • +47 901 52 614

  • Pressekontakt
  • Kommunikasjonsansvarlig for utbyggingsprosjekt
  • gerdirzb.fmuugymlsuietyeh@kmstboatntkrwrafdvt.xlcokemgm
  • +47 913 70 572

Om Silva Green Fuel

Silva Green Fuel AS ble opprettet av Statkraft og Södra i 2015 med formål om å etablere fremtidig produksjon av 2. generasjons biodrivstoff som kan bidra til at CO2-utslippene fra transportsektoren reduseres. Målet er å starte byggingen av et kommersielt anlegg på Tofte mot slutten av 2020. Silva Green Fuel vil imidlertid først teste ut teknologien i et demonstrasjonsanlegg som vil stå ferdig i 2019 i et av de gjenværende byggene til Statkraft Tofte.Selskapet er eid 51% av Statkraft og 49% av Södra

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 3800 ansatte i 16 land.

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med mer än 50 000 skogsägare som medlemmar. Vi driver ett modernt och ansvarstagande skogsbruk och industrier där vi förädlar råvaran. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.